Thursday, 19 May, 2022
About Georgia | About Tbilisi | Tourist Routes | Gallery | Contact
 

The Delegation of The European Union To Georgia
Address: 38 N. Chkheidze st.
Tel: +995 (32) 294 37 63
Fax: +995 (32) 294 37 68
E-mail: delegation-georgia@ec.europa.eu
Web site: eeas.europa.eu/delegations/georgia